11 mar. 2013


Nous materials per a l'aula d'acollida:


Descripció: Material de formaciço del curs telemàtic que pretén oferir al professorat que atén alumnat nouvingut a l'aula ordinària, orientacions i recursos per afavorir l'èxit escolar de l'alumnat nouvingut i, en conseqüència, ajudar-los a viure positivament la incorporació a la societat d'acollida


Dot Paracoll, Dolors; Vilaregut Sáez, Carme; Servei d'Immersió i Acolliment Lingüístics
Curs 2012-2013
Desripció: Material de formació del curs telemàtic que proporciona recursos per a l'ensenyament del català com a segona llengua a l'alumnat nouvingut, des dels àmbits de l'adquisició i l'aprenentatge de segones llengües i de l'assoliment de competència plurilingüe i intercultural.


Dot Paracoll, Dolors; Vilaregut Sáez, Carme; Servei d'Immersió i Acolliment Lingüístics
Curs 2012-2013
Descripció: Material de formació del curs telemàtic que proporciona recursos i orientacions per a l'acollida de l'alumnat nouvingut les seves famílies, des de la perspectiva que el procés d'acollida ha de tenir en compte totes les dimensions de la persona, el seu procés de canvi i adaptació, i les seves necessitats.

Vila, Ignasi i Siqués, Carina.
Perspectiva Escolar. Barcelona: Rosa Sensat, núm 365, setembre/octubre 2012, pàg. 9-14.
Desripció: Article que ofereix una reflexió al voltant de les dades de diferents estudis sobre la llengua en el nostre sistema educatiu. S'analitzen d'acord amb les llengües familiars i el temps d'estada i formulen algunes recomanacions.

Departament d'Ensenyament, 2012.
Descripció: Es proposen uns objectius generals per a l’àmbit escolar a partir de les orientacions del Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar (MECR). Es defineixen els tres nivells de referència següents:A1 Nivell Inicial, A2 Nivell d'Usuari bàsic i B1 Nivell Llindar o Usuari independent.