11 mar. 2013


Competències bàsiques

Aquesta col·lecció la formen els documents per a la identificació i el desplegament de les competències bàsiques associades a les matèries del currículum a l'educació primària i a l'educació secundària obligatòria.

Competències bàsiques de l'àmbit lingüístic. Educació primària

Competències bàsiques de l'àmbit lingüístic de l'educació primària

La finalitat d'aquest document d'orientacions de competències bàsiques de l'àmbit lingüístic de l'educació primària és ajudar els centres a l'hora de desenvolupar el currículum de les àrees de llengua catalana i de llengua castellana.
El document conté les dimensions, les competències graduades en tres nivells d'adquisició al final de l'etapa, els continguts clau que contribueixen al desenvolupament de cadascuna de les competències, i les orientacions metodològiques i d'avaluació.

Competències bàsiques de l'àmbit lingüístic. Educació secundària obligatòria

Competències bàsiques de l'àmbit lingüístic de l'educació secundària obligatòria

Aquest document d'orientacions de competències bàsiques de l'àmbit lingüístic de l'ESO pretén ajudar els centres a l'hora de desenvolupar el currículum de les matèries de llengua catalana i literatura i de llengua castellana i literatura.
El document conté les dimensions, les competències graduades en tres nivells d'adquisició al final de l'etapa, els continguts clau que contribueixen al desenvolupament de cadascuna de les competències, i les orientacions metodològiques i d'avaluació.