12 abr. 2012

FUNCIONS DEL CLIC

Per tal de potenciar el Pla per a la llengua i la cohesió social el director/a del centre ha de nomenar, com a referent, un coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social, que ha de desenvolupar les funcions següents:

    Promoure en la comunitat educativa, coordinadament amb l’assessor/a LIC, actuacions per a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe.
    Col·laborar en l’actualització dels documents d’organització del centre (PEC, PLC, PCC, RRI, Pla d’acollida i integració, programació general del centre…) i en la gestió de les actuacions que fan referència a l’acollida i integració de l’alumnat nouvingut, a l’atenció a l’alumnat en risc d’exclusió i a la promoció de l’ús de la llengua, l’educació intercultural i la cohesió social en el centre.
    Promoure actuacions en el centre i en col·laboració amb l’entorn, per potenciar la cohesió social mitjançant l’ús de la llengua catalana i l’educació intercultural, afavorint la participació de l’alumnat i garantint-ne la igualtat d’oportunitats.
    Col·laborar en la definició d’estratègies d’atenció a l’alumnat nouvingut i/o en risc d’exclusió, participar en l’organització i optimació dels recursos i coordinar les actuacions dels professionals externs que hi intervenen.
    Participar, si escau, en les comissions de treball derivades del Pla educatiu d’entorn.
    Assumir funcions que es deriven del Pla per a la llengua i la cohesió social, per delegació de la direcció del centre.