27 abr. 2012

FUNCIONS TUTOR/A DE L’AULA D’ACOLLIDAEl tutor de l’aula d’acollida ha de dur a ter-me les funcions següents:

– Fer l’avaluació inicial i col·laborar en l’elaboració de plans individuals intensius i, si escau, de les adaptacions curriculars indivi­dualitzades o les modificacions del currículum d’acord amb les necessitats educatives de cada un dels alumnes respecte al seu procés d’ensenyament-aprenentatge.

Gestionar l’aula d’acollida: planificar recursos i actuacions, programar les seqüències d’aprenentatge, aplicar les metodologies més adequades i avaluar processos i resultats.

Aplicar metodologies i estratègies d’im­mersió lingüística per a l’adquisició de la llengua.

– Promoure la integració de l’alumnat nou­vingut a les seves aules de referència.

– Col·laborar en la sensibilització i introducció de l’educació intercultural en el procés educatiu de l’alumnat nouvingut.

Coordinar-se amb el coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social del centre i amb els professionals especialistes (LIC, EAP…).

– Participar en les reunions dels equips docents, comissions d’avaluació…, per coordinar actuacions i fer el seguiment dels alumnes a fi d’assegurar la coherencia educativa.